NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Անշարժ գույքի գնահատման փորձաքննություն


Դուք համաձայն չե՞ք գնահատման արդյունքների հետ: Ի՞նչ եք կարծում, գինը չափազանց բարձր է, կամ ցածր է և Ձեր մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Ձեզ փորձում են մոլորության մեջ գցել անկախ գնահատման միջոցով: Մենք կօգնենք ցրել կասկածները և կտարամադրենք համապատասխան իրավական առումով հիմնարար և օբյեկտիվ երզրակացություն: Գոյություն ունի փորձաքննության անցկացման մի քանի տարբերակներ` դատական և արտադատական:  Պարզաբանումները ներկայացված են ստորև.

 • Դատական փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանվում է ՀՀ քրեական դատավարության, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի դրույթների համապատասխան՝ պահպանելով ՀՀ-ում տվյալ ժամանակաշրջանի դրությամբ գործող գնահատման ստանդարտները և նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:
  Տվյալ դեպքում փորձագիտական եզրակացության պատվիրատուն հանդիսանում է վարույթ իրականացնող մարմինը, իսկ փորձագիտական եզրակացությունը պատրաստում և իրականացնում են համապատասխան որակավորում ունեցող դատական փորձագետները:

Շինարարատեխնիկական փորձաքննություն


Հետազոտության օբյեկտները

 • Նախագծման, շահագործման, քանդման, վերակառուցման, քանդման և կառուցման փուլերում գտնվող շենքերը, կառույցները, շինությունները, ինժեներական կառուցվածքները, դրանց համալիրները, դրանց հետ ֆունկցիոնալ կապված հողատարածքները,
 • Բազմաբնակարանային շենքերում գտնվող բնակարանները, տարածքները, բնակելի տները և դրանց հողատարածքները շինությունների կոնստրուկտիվ տարրերը,
 • Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, շինարարական կապալի պայմանագրերը, իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված կատարողական, ծածկված աշխատանքների և փորձարկման ակտերը,
 • ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում գործող նորմատիվ ակտերը, ստանդարտները, տեղեկագրերը, հրահանգները,
 • Անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ամբողջությունը, անշարժ գույքին հասցված վնասվածքները, դրանց բնույթը և առաջացման աղբյուրները,
 • Քրեական և քաղաքացիական գործերում առկա փաստաթղթերը և տվյալները, որոնք չեն պահանջում իրավական գնահատում

Հետազոտության խնդիրները

 • Շենքերի, շինությունների կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքների համապատասխանության պարզումը նախագծերին, տեխնիկանորմատիվային փաստաթղթերին
 • Բաժնետերերի միջև անշարժ գույքի բաժանման, բաժանքների տարանջատման և բաժանման տեխնիկական հնարավորության պարզումը,Իրականացված շինարարական աշխատանքների բնույթը, ծավալը, որակը և դրանց կատարման համար անհրաժեշտ շինանյութերը,
 • Անշարժ գույքին հասցված վնասվածքների հետևանքով պատճառված վնասի, դրանց առաջացման պատճառների և աղբյուրների որոշման հետ առընչվող հարցերը։

Ապրանքագիտական փորձաքննություն


Հետազոտության օբյեկտները

 • Փաստաթղթերը, որոնք տեղեկություններ են պարունակում ապրանքի վիճակի (հավաստագիր, հայտարարագիր, խոտանման ակտ), փոխադրման (փոխադրման ապրանքագիր, բեռը ընդունելու անդորրագիր), ընդունման ժամանակ որակական հատկանիշների (հանձման-ընդունման ակտ, եզրակացություն ապրանքի որակի համապատասխանության մասին, վերագնահատման ակտ և այլն), ինչպես նաև պահպանման (պահեստավորման պայմանների) վերաբերյալ
 • Դատավարական փաստաթղթերը (զննության արձանագրություն, փորձագետի եզրակացություն, այլ տեղեկանքներ, հայտարարություններ)

Հետազոտության խնդիրները

 • Պատճառված վնասի չափի որոշում
 • Ըստ որակի և լրակազմության արտադրանքի համապատասխանության պարզումը ստանդարտների պահանջներին, տեխնիկական պայմաններին կամ այլ նորմատիվ փաստաթղթերին, որակի հավաստագրերին կամ էտալոնային նմուշներին
 • Արտադրանքի որակի փոփոխության էության /արատների առկայության և որակի վրա դրանց ազդեցության/ պարզումը
 • Ապրանքի որակի փաստացի բնութագրերի և դրա պիտակի վրայի գրառումների /նշագրումների/ համապատասխանության որոշումը
 • Ապրանքի որակի փաստացի բնութագրերի և դրա պիտակի վրայի գրառումների /նշագրումների/ համապատասխանության որոշումը
 • Ապրանքների առանձին միավորների կամ բազմության միևնույն խմբի (մակնիշի, տեսակի, տիպի) պատկանելիության որոշումը
 • Իրացման հանար ուղեկցական փաստաթղթերում նշված ապրանքի որակական ցուցանիշների և ապրանքի փաստացի հատկանիշների համապատասխանության պարզումը
 • Նորմատիվ պահանջներին փաթեթավորման համապատասխանության /անհամապատասխանության/ պարզումը
 • ԳՕՍՏ-ին (ՀՍՏ-ին), ՏՊ-ին և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին արտադրանքի փոխադրման պայմանների համապատասխանության պարզումը
 • Նորմատիվ պահանջներին արտադրանքի պահպանման պայմանների և ժամկետների համապատասխանության պարզումը:

Կադաստրային չափագրում և հողատարածքի նշահարում GPS համակարգով


Կադաստրային չափագրումը և հողամասի նշահարումն իրականացվում է ստորև բերված նպատակների համար.

 • Շենք, շինությունների և հողամասի որակական և քանակական տվյալների ճշգրտման,
 • Կադաստրային արժեքի գնահատման

Նշված նպատակների իրականացման համար մենք կատարում ենք հետևյալ աշխատանքները.

 • Հատակագծերի կազմում և ծավալների հաշվարկ
 • Անշարժ գույքի բնութագրերի նկարագրում

ՁԵՐ ՀԱՐՑԵՐԸ

Ձեր ընկերությունը իրականացնու՞մ է պատմամշակութային արժեքների գնահատում (կտավ,թանկարժեք քարեր,մետաղներ)

Ոչ,մեր ընկերությունը չի իրականցնում պատմամշակութային իրերի գնահատում:

Մենք իրականացնում ենք անշարժ և շարժական գույքի գնահատում (մեքենա,հողատարածք,բիզնես և այլն)։

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

ՀԱՍՑԵ

Ք․ Երևան, Փ․Դավիթ Անհաղթ 23/23

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

ԷԼ․ Հասցե

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans